Free Web Hosting
   


การก่อเกิดชมรมสอดคล้องกับหลักการโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน

ในระยะแรกที่ยังไม่ได้จัดตั้งชมรม โรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านสารเสพติดโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสีขาว”

ปีพ.ศ. 2546 – 2548 เริ่มส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันกับโครงการ To Be Number One เช่น ประกวดเต้นแอโรบิค วาดภาพ Talk Show ร้องเพลง จัดประกวด Miss Newspaper ฯลฯและมีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาสิริวัฒนาพรรณวดีและจัดบูธนิทรรศการ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต และมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

ปี 2549 โรงเรียนได้จัดตั้งชมรมอย่างถูกต้อง โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 3219 คน มีนางสาวพัชรี ใจแคล้ว เป็นประธานบริหารชมรม

คณะกรรมการชุดปัจจุบันจำนวน 20 คน โดยมี นางสาวนริศรา เพ็ชรเหลี่ยม เป็นประธานชมรม To Be Number One และได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีนายนาวิน ศรีสมชัย เป็นประธานศูนย์ Friend Corner

การสนับสนุนของผู้บริหาร

ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและองค์กรเครือข่ายต่างๆรับเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนชมรม To Be Number One ประกอบด้วย

1. นายสมชาย วิริยะยุทธการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2. นางยงยุทธ วิรางกูล นายกเทศบาลเมืองท่าโขลง
3. นายสมปอง แก้วทอง นายกสมาคมศิษย์เก่า
4. นายมาโนช ภู่เงาทอง ประธานผู้ปกครองเครือข่าย

โดยในรอบปีการศึกษาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม To Be Number One จำนวน 245 , 000 บาท

สัดส่วนข้อมูลเยาวชน

ที่เข้าร่วมสมาชิกปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนจำนวน 2924 คน
ทุกคนเป็นสมาชิกชมรม To Be Number One คิดเป็น 100%

แยกเป็น

•  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1,709 คน
เป็นนักเรียนชาย 803 คน
นักเรียนหญิง 906 คน

•  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,217 คน
เป็นนักเรียนชาย 434 คน
นักเรียนหญิง 783 คน

แผนการจัดกิจกรรม/แผนการพัฒนาชมรม แผนสู่ความยั่งยืนของชมรม
ชมรม To Be Number One และศูนย์การเรียนรู้ด้านยาเสพติดโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม มีแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 2 โครงการ 23 กิจกรรม

แผนการพัฒนาชมรมของชมรม To Be Number One จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

กองทุน
ชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนที่ใช้ในการดำเนินงานของชมรมและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในปีการศึกษา 2551 จากงบประมาณของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ดังนี้

- เงินสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอ
25,000 บาท
- เงินสนับสนุนจากเทศบาลท่าโขลง
70,000 บาท
- เงินสนับสนุนจากงบประมาณโรงเรียน
50,000 บาท
- เงินรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์
10,000 บาท
รวมเป็นเงิน
245,000 บาท

 

กลับหน้าแรก
TO BE NUMBER ONE
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ธรรมนูญ
        Word
        PDF
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ดูแล Web Site
thktobeno1@gmail.com